Search results for Klimaatverandering

klimrekproject.be

Meedoen

SECTORBEVRAGING AKKERBOUW: Klimaatverandering manifesteert zich onder andere in extremere weersomstandigheden. We kunnen er bijna vanuit gaan dat jij als akkerbouwer gevolgen ondervond van lange droogteperiodes, hitte, of net extreme neerslag. Hoe ga je daarmee om?

rundveeloket.be

Doctoraat Dorien VW

Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt bij de pensfermentatie, is hierbij het belangrijkste broeikasgas.

rundveeloket.be

Klimaatimpact vleesproductie: knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij

Nu het weerbericht steeds vaker nieuwe records signaleert lijkt de klimaatverandering ook in Vlaanderen tastbare vormen aan te nemen. Maar is de zomerse hitte van 2019 wel echt uitzonderlijk te noemen? Klimaat: weer of geen weer? Het weer is de toestand van de atmosfeer (de lucht) op een bepaalde plaats en op een bepaald moment.

klimrekproject.be

Over Klimrek

LCA berekent de milieu-impact in verschillende impactcategorieën (o.a. klimaatverandering, eutrofiëring, verzuring, toxiciteit, etc.) De carbon footprint (CFP) omvat slechts éénimpactcategorie van een LCA, namelijk de broeikasgasuitstoot [kg CO2-eq.] LCA laat toe om probleemverschuivingen te voorkomen.

rundveeloket.be

Presentaties Veetournee 2019

Algemeen deel Positief communiceren over het houden van dieren: Communicatie met de directe omgeving (Lieven Hérie, Field Communication) Als veehouder hebt u wellicht al eens te maken gehad met negatieve reacties die te maken kunnen hebben met dierenwelzijn, klimaatverandering, milieu … Hoe reageert u hier als veehouder best wel of beter niet op?

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

Vader en zoon Maes merken reeds de gevolgen van de klimaatverandering: niet alleen draaide hun beregeningstoestel op volle toeren de voorbije zomers, ook de koeien ondervonden last van de hitte. Tegelijkertijd willen ze, met het oogpunt op de volgende generatie, hun verantwoordelijkheid opnemen om hun klimaatimpact verder te verlagen.

pluimveeloket.be

Zinkbron bij vleeskuikens

Door verscheidene factoren, zoals klimaatverandering en hogere omgevingstemperaturen, komt die darmgezondheid echter meer en meer onder druk te staan. Zinksupplementen kunnen hierbij ondersteuning bieden.

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

wijdverspreid toegepaste ReCiPe (midpoint) methode en verder wordt de opkomst van de recente Product Environmental Footprint (PEF) methode opgevolgd die de Europese Commissie heeft geïntroduceerd als geharmoniseerde standaardaanpak om de milieu-impact van producten te bepalen Er wordt een basispakket van milieu-impactcategorieën gehanteerd waaronder klimaatverandering