Search results for Bodem

Filter on:
Dossiers

Soil: carbon sequestration

...ent)climate: soil temperature and moisture content determine the rate of mineralizationhet klimaat: bodemtemperatuur en –vochtgehalte bepalen de mineralisatiesnelheidthe quality of carbon added...

Dossiers

Precisielandbouw

... Bij precisielandbouw draait alles om data. Relevante en kwaliteitsvolle data over de bodem, het weer, de groei van gewassen, opkomst van ziektes en plagen, enzovoort. Om die data te verzamelen heb...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...bron van CO2 is de tuinbouw. N2O tenslotte komt vooral vrij uit bodems bij de toepassing van (kunst)mest. Voor ieder van die broeikasgassen zijn andere technieken en maatregelen nodig om de ui...

Research projects

Opportunities for controlled drainage in Flanders

BDB - Bodemkundige Dienst Van België, Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver, PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaandere...

Events

POTENTIAL closing event

...cademies in Brussels Hertogstraat 1 Brussels). You can register for the event on the website of Bodemkundige Dienst van België. Invitation closing event

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...ken naar grasklaverpercelen, aangezien deze héél wat interessanter zijn voor de bodem en bij uitbreiding de wereld? In deze proef werd gewerkt met weidepercelen op basis van een grasmengsel. Graskl...

pluimveeloket.be

ILVO vervangt zijn mobiele kippenstallen

...e zwarte soldatenvlieg) bijgevoederd. De stal heeft een ondoordringbare, makkelijk te reinigen, bodem die ingestrooid wordt. De mest wordt periodiek verwijderd en afgevoerd naar de mestopslag. Mome...

pluimveeloket.be

Artikel Optimale huisvesting voedsters

...n onder de vorm van knaagmateriaal, hoogteplatformen en vluchtmogelijkheden. Ook de draadgaasbodem wordt zoveel mogelijk vervangen door kunststofroosters of deels bedekt met voetmatjes of comfortzo...

pluimveeloket.be

Artikel uitwisseldag Legcombio

...ed ingericht is, blijven de kippen dichtbij de stal en zorgen ze voor puntvervuiling van de bodem. Bovendien kan de aanwezigheid van (te) veel kippenmest net naast de stal de kans op ziekte-overdra...

pluimveeloket.be

Artikel-reiniging-en-ontsmetting

...s). Dit gebeurt met behulp van agar contactplaatjes, die gevuld zijn met een algemene voedingsbodem waarop allerlei soorten kiemen kunnen groeien (Figuur 1). Figuur 1: Agar contactplaatje Na incuba...

agrifoodtechnology.be

Oogstmachines voor cichorei

...cichoreiwortels komt vaak puntbreuk voor. Hierdoor blijft de punt van de wortel achter in de bodem, wat voor een lagere productkwaliteit en voor een aanzienlijk lager rendement per hectare zorgt. H...

klimrekproject.be

Projectresultaten melkveehouderij

...el grondstoffengebruik en watergebruik. Bijkomend wordt koolstof(opslag) in de bodem apart berekend en kunnen extra categorieën opgenomen worden om bijvoorbeeld PEFCR-compatibel te zijn. Allocatie ...

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

...uwd als wetenschap, praktijk en socio-politieke beweging. Het bevat het hele voedselsysteem van de bodem tot de organisatie van menselijke samenleving (CIDSE, 2018). Als wetenschap geeft het priori...

llaebio.be

Systeemaanpak

...npak. We bekijken het landbouwbedrijf als een systeem dat bestaat uit verschillende elementen, zoalsbodem, gewassen, dieren, machinepark, werknemers, landbouw(st)er,gezin,... Alleelementen zijn met...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...ken naar grasklaverpercelen, aangezien deze héél wat interessanter zijn voor de bodem en bij uitbreiding de wereld? In deze proef werd gewerkt met weidepercelen op basis van een grasmengsel. Graskl...

varkensloket.be

Bedrijfsmanagement

...ect 2014-2019:ILVO, Inagro, UGent, Bodemkundige Dienst van België,Agrobeheercentrum Eco²) Agroforestry of boslandbouw is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...ken naar grasklaverpercelen, aangezien deze héél wat interessanter zijn voor de bodem en bij uitbreiding de wereld? In deze proef werd gewerkt met weidepercelen op basis van een grasmengsel. Graskl...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

... wat mineralen halen ze uit deze natuurlijke omgeving. De overmaat aan ijzer in de bodem en planten zorgt er weliswaar voor dat de dieren vaak met een kopertekort uit het weideseizoen komen (zie ve...

rundveeloket.be

Calcium

...n de praktijk zullen problemen door een overmaat aan aluminium of mangaan ten gevolge van een zure bodem eerder spelen dan een calciumtekort. Een calciumtekort wordt in de hand gewerkt door een erg...

rundveeloket.be

Zwavel

...t gewas. Op zandgronden met lage pH kan een zwaveltekort sneller optreden, net als op droge, koude bodems in de lente. Symptomen in het begin van het groeiseizoen kunnen verdwijnen naarmate de mine...

rundveeloket.be

Magnesium

...ing en activatie van verschillende enzymen in de plant. In de grond Magnesium komt breed voor in de bodem, in magnesiumhoudende mineralen. Bij het verweren van deze mineralen komt magnesium langzaa...

rundveeloket.be

Stikstof

...door de plant. Ammonium is positief geladen (kation) en wordt daardoor beter vastgehouden door de bodemdeeltjes (klei, humus, …). Nitraat is negatief geladen (anion) en wordt minder goed vastgehoud...

rundveeloket.be

Kalium

...volle groeiperiode kan maïs 7 kg K2O per dag en per hectare opnemen. In de grond Kalium komt in de bodem in opgeloste vorm voor als kation K+. In deze vorm komt kalium ook voor in de plant. In veel...